Problematyka dotycząca  przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych uregulowana jest w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym między innymi zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)….

ARCHITEKT | TARNOBRZEG
Opracowanie: TBmedia.