Adaptacja projektu to sprawdzenie możliwości wykorzystania go na konkretnej działce i dostosowanie go do lokalnych warunków – położenia względem stron świata, ukształtowania terenu, nośności gruntu, strefy klimatycznej i głębokości przemarzania. MURATORDOM Czego dotyczy obowiązkowa adaptacja projektu? Obowiązkowa adaptacja może się ograniczać do dostosowania fundamentów do miejscowych warunków gruntowych. Jednak często z warunków położenia i charakteru…

Problematyka dotycząca  przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych uregulowana jest w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym między innymi zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)….

Projekt architektoniczno-budowlany to określenie projektu obiektu budowlanego, który jest integralną częścią projektu budowlanego. Ustalenie zakresu i formy projektu budowlanego prawo budowlane nakazuje odpowiedniemu ministrowi w formie rozporządzenia. Sam projekt architektoniczno-budowlany zdefiniowano w ustawie jako: określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady…

ARCHITEKT | TARNOBRZEG
Opracowanie: TBmedia.