Projekt architektoniczno-budowlany to określenie projektu obiektu budowlanego, który jest integralną częścią projektu budowlanego. Ustalenie zakresu i formy projektu budowlanego prawo budowlane nakazuje odpowiedniemu ministrowi w formie rozporządzenia.

Sam projekt architektoniczno-budowlany zdefiniowano w ustawie jako:

określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych — Art. 34 ust. 3 pkt 2 pr. bud.

Projekt architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności pod względem zgodności z przepisami z uwzględnieniem przepisów techniczno-budowlanych, ale z pominięciem zakresu objętego sprawdzeniem lub opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych.

Sprawdzenie to nie jest wymagane dla obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, do których zaliczono budynki mieszkalne jednorodzinne oraz niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. Zapewnienie sprawdzenia jest obowiązkiem osoby opracowującej projekt budowlany określanej przez prawo projektantem (twórca projektu budowlanego).

ARCHITEKT | TARNOBRZEG
Opracowanie: TBmedia.